Ana Sayfa / ALLAH DOSTLARI

ALLAH DOSTLARI

ALLAH DOSTLARI

Derviş Muhammed İmkenegî-rahmetu llahi aleyhi

Derviş Muhammed İmkenegî rahmetu llahi aleyhi Büyük âlim ve kâmil bir veli olan dayısı Muhammed Zahid Bedahşi rahmetullahi aleyhinin derslerinde yetiş­miştir. Hayatı Derviş Muhammed rahmetullahi aleyh dayısı Muhammed Zahid Bedahşî Hazretlerine talebe olmadan önce, bu beş sene nefsinin isteklerinden kurtulmak için mücadele etmiş ve insanlardan uzak yaşamıştı. Bir gün ellerini ...

Devamını oku »

Muhammed Zâhid Bedahşî-rahmetullahi aleyhi-

Muhammed Zâhid Bedahşî-rahmetullahi aleyhi- Hâce Ubeydullah Ahrâr Hazretleri’nin en büyük halifesidir. Yakub Çerhî rahmetullahi aleyhin kızının oğludur. Hayatı Muhammed Zahid Bedahşî rahmetullahi aleyhinin do­ğum yeri bilinmemektedir. Üstâdı Ubeydullah Ahrâr rahmetullaaleyh Hazretlerine intisap etmeden evvel senelerce ömrünü rivayette mücâhede ile geçirmişti. Ona manevi bir işaretle j bir mürşid-i kâmilin irşadına ihtiyacı olduğu bildirilince, ...

Devamını oku »

Hâce Ubeydullah-ı Ahrar -rahmetullahi aleyhi-

Hâce Ubeydullah-ı Ahrar -rahmetullahi aleyhi- Hâce Ubeydullah-ı Ahrar, gönlü iki dünya kaygısından hür ve âzâd olmuş olduğu için bu lakabı almıştır.  Ahrar hürler demektir. Soyu Hz. Ömer’e ulaşır. Hayatı Ubeydullah-ı Ahrar rahmetullahi aleyh Taşkent’te doğ­du. Dedesi âlim ve veli bir zat idi, doğumunda onun hak­ti. kında birçok müjdeler verdiği rivayet edilmiştir. Çocukken ...

Devamını oku »

Ya’kub-i Çerhil -rahmetullahi aleyhi-

Ya’kub-i Çerhîl-rahmetullahi aleyhi- Hem zahir hem batın ilimlerine vakıf, tefsir ilmine ça­lışmış, eserler bırakmış bir maneviyat büyüğüdür. Hayatı Ya’kub-i Çerhî rahmetullahi aleyhi, Afganistan’da bu­lunan Çerh köyünde doğdu. Küçük yaştan itibaren ilim öğ­renmek istedi. Önce Herat’a gidip, bir müddet ilim tahsili yaptı. Zamanının büyük âlimlerinden akli ve nakli ilimleri öğrendi. Tefsir ...

Devamını oku »

Alâaddin-i Attar -rahmetulîahi aleyhi-

Alâaddin-i Attar -rahmetulîahi aleyhi- Alâaddin-i Attar hazretleri, Buhara’da yetişen büyük evliyadandır. Alâeddin Attâr rahmetulîahi aleyh, temkin­li ve dirayetli bir mürşid idi. Mürşidi Şah-ı Nakşibend rahmetulîahi aleyhiye sıkı sıkıya bağlıydı. Bahaeddin Nakşibend’in yetiştirdiği diğer halifesi Muhammed Pârisâ ve büyük âlimlerden Seyyid Şerif Cürcani kendisine inti- sab ederek feyz almışlardır. İmam Rabbani kendisinden ...

Devamını oku »

Muhammed Bahaeddin Nakşibend-kuddise sırruhu-

Muhammed Bahaeddin Nakşibend-kuddise sırruhu- Muhammed Bahaeddin Nakşibend kuddise sırrahu, babası tarafından Cafer-i Sadık, annesi tarafından Hz. k Ebu Bekir’in soyundan gelir. Kendisi doğmadan çok evvel & vefat eylemiş olan Abdulhalık Gucdevânî hazretlerinin rûhâniyetinden feyz aldığı için Üveysî meşrep kabul edilir. Tasavvufi usul bakımında kalbi zikir usulüne geri döndüğü  için, Allah’ın ...

Devamını oku »

Seyyid Emir Külâl -rahmetullahi aleyhi-

Seyyid Emir Külâl -rahmetullahi aleyhi- Evliyanm meşhurlarından olan Muhammed Baba Semmâsî rahmetullahi aleyhinin talebesi ve Şah-ı Nakşi- bend iahmetullahi aleyhinin hocasıdır. Hz. Hüseyin radı- yallahu anhunun soyundan olup Seyyid’dir. Çömlekçilik yaptığı için Külâl ismiyle meşhur olmuştur. Seyyid Emir Külâl rahmetullahi aleyh, büyük bir âlim ve mürşid-i kamil olup her anını İslamiyet’e ...

Devamını oku »

Muhammed Baba Semmâsî-rahmetullahi aleyhi-

Muhammed Baba Semmâsî-rahmetullahi aleyhi- Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyhi müjdeleyen ve yetiştiren zattır. Keskin bir görüşe ve derin hissedişe sahip bir kâmil mürşid idi. Hayatı Muhammed Baba Semmâsî rahmetullahi aleyh Buhara ve Ramiten arasında bulunan Semmas köyünde doğdu. Ta­savvuf ilmini, Şeyhi Ali Râmitenî rahmetullahi aleyhiden öğrendi. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, ...

Devamını oku »

Hâce Ali Râmitenî -rahmetullahi aleyhi-

Hâce Ali Râmitenî -rahmetullahi aleyhi- Hâce Ali Râmitenî rahmetullahi aleyhi, Pir-i Nessac ve Azizan isimleri ile şöhret bulmuştur. Pir-i Nessac dokuma­cıların piri, büyüğü demektir. Âli Râmitenî rahmetullahi aleyh Ahmed Yesevi soyundan Seyyid Atâ ile çağdaştır. Nefehât ve Reşehât, ikisi arasında geçen bazı olayları, men­kıbe olarak nakletmektedir. Hayatı Ali Râmitenî rahmetullahi aleyh ...

Devamını oku »

Mahmud İncirfağnevî-rahmetullahi aleyhi-

Mahmud İncirfağnevî-rahmetullahi aleyhi- Mürşidinin işaretiyle “Uyuyanları uyandırmaya” ken­dini vakfetmiş bir gönül insanıdır. Hayatı Mahmud İncirfağnevî rahmetullahi aleyh, Buhara’nın Encirfağne köyünde doğdu. Miladi 1315 yılında yine aynı I köyde vefat etti. Mahmud İncirfağnevî rahmetullahi aleyh, inşaat usta­sı ve mimar idi. Arif Rivegerî Hazretlerinin derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, kemale geldi. İnsanları irşad ...

Devamını oku »
Araç çubuğuna atla